Darowizna

Darowizna

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art. 888 § 1 K.C.), darowizna to układ między dwoma zainteresowanymi stronami, gdzie jedna – osoba ofiarowująca, planuje podarować drugiej – osobie obdarowanej, jakieś mienie. Może chodzić tutaj na przykład o nieruchomość, pojazd, lub inny przedmiot. Tylko jedna strona nie musi być beneficjentem darowizny, obdarowany może też być wielu. Darowizna jest czynem przekazywania bez oczekiwania rekompensaty od strony obdarowej. Akt darowizny nieruchomości wymaga formalnej formy aktu notarialnego. W przeciwnym przypadku umowa tego typu jest uznawana za nieprawomocną. W naszej kancelarii notarialnej w stolicy oferujemy pomoc przy dokonywaniu wszelkich czynności notarialnych w ramach umowy darowizny. Chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze pytania. Serdecznie zapraszamy!

Umowa darowizny Warszawa

Każde podmioty prawne, w tym osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, mogą pełnić rolę dawcy i beneficjenta w umowie darowizny. W umowie takiej może uczestniczyć więcej niż jedna strona. Darowizna może obejmować różnorodne typy nieruchomości: grunty, lokale, itp. Rzecz w darowiznach polega na tym, że jest to proces nieodpłatny, tj. dawca nie otrzymuje żadnej rekompensaty za przekazane beneficjentowi dobra. Jeśli jednak dawca otrzymuje od beneficjenta jakiekolwiek świadczenie ekwiwalentne, umowa taka staje się formą sprzedaży, a nie darowizny. W sytuacji, kiedy dawca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej zanim darowizna zostanie sfinalizowana, umowę można anulować. Jeżeli jednak kłopoty finansowe dotkną dawcę po realizacji darowizny, beneficjent musi zapewnić dawcy środki niezbędne do życia lub zwrócić równowartość darowizny. W sytuacji, gdy beneficjent wykaże rażącą niewdzięczność, na przykład działa na szkodę dawcy, przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu się mają zastosowanie i darowizna może zostać anulowana. Odstąpienie od darowizny musi być zawsze potwierdzone na piśmie, jednak nie obowiązuje, jeśli dawca wybaczył beneficjentowi, lub minął rok od odkrycia rażącej niewdzięczności przez dawcę.

Kwota wolna od podatku różni się w zależności od tego, do której grupy podatkowej przynależą strony umowy darowizny:

 • W grupie 0 kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł,
 • W grupie 1 kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł,
 • W grupie 2 kwota wolna od podatku wynosi 7267 zł,
 • W grupie 3 kwota wolna od podatku wynosi 4906 zł.

Jeżeli wartość darowizny przekracza wyżej wymienione kwoty, to nadwyżka podlega opodatkowaniu. Stawki podatkowe są następujące:

 • W grupie 0 podatek jest naliczany według stawki liniowej 0%,
 • W grupie 1 podatek jest naliczany według stawki progresywnej od 3% do 7%,
 • W grupie 2 podatek jest naliczany według stawki progresywnej od 7% do 12%,
 • W grupie 3 podatek jest naliczany według stawki progresywnej od 12% do 20%.

Przykładowo, jeśli wartość darowizny wynosi 20 000 zł, a strony umowy przynależą do grupy 1, to podatek będzie obliczany od nadwyżki, czyli 20 000 zł – 9637 zł = 10363 zł. Z tej kwoty zostanie naliczony podatek według stawki progresywnej od 3% do 7%.

Podatek musi zostać zapłacony w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy darowizny

Darowizna od rodziców

Rodzice, pragnący uregulować sprawy dotyczące swojego majątku, często wybierają opcję darowizny, przekazując całość lub część swojego majątku dzieciom. Darowizna od rodziców znajduje się w pierwszej grupie podatkowej, co w praktyce oznacza możliwość zwolnienia jej z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Warto jednak pamiętać, że aby skorzystać z tego zwolnienia, trzeba spełnić szereg formalności, w tym zgłoszenie darowizny do właściwego Urzędu Skarbowego.

Nie można zapominać, że dla każdej grupy podatkowej określone są pewne kwoty wolne od podatku. W przypadku darowizn od rodziców, nawet jeżeli ich suma przekracza tę kwotę, można ubiegać się o zwolnienie z podatku.

Warto również podkreślić, że jeżeli darowizna od rodziców nie była jednorazowa, to do obliczenia ewentualnego podatku brane pod uwagę są sumy darowizn z pięcioletniego okresu poprzedzającego ostatnią darowiznę. Aby to było możliwe, każda darowizna musi zostać zgłoszona w Urzędzie Skarbowym, a także musi istnieć dokument potwierdzający fakt jej przekazania. Dopiero spełnienie tych formalności daje możliwość ubiegania się o zwolnienie z podatku.

Darowizna w obrębie rodziny- wolna od podatku

Kiedy darowizna jest przekazywana najbliższym krewnym (osobom, które znajdują się w grupie zero), darowizna może być zwolniona z obowiązku płacenia podatku. Należy jednak mieć na uwadze, że zwolnienie podatkowe jest możliwe pod dwoma warunkami:

 • darowizna musi być zgłoszona do Urzędu Skarbowego bezwzględnie przed upływem 6 miesięcy od jej uzyskania.
 • darowizna musi być udokumentowana, na przykład poprzez przelew bankowy lub akt notarialny, w zależności od rodzaju przekazywanej darowizny, np. pieniądze czy nieruchomość.

Regulacje dotyczące obdarowywania samochodów i nieruchomości

W przypadku darowizny w formie samochodu lub nieruchomości, jej wartość rynkowa jest oceniana, a następnie na tej podstawie oblicza się podatek. Jeśli Urząd Skarbowy uzna wartość nieruchomości za zbyt małą, może zlecić jej oddzielne wycenienie przez profesjonalnego rzeczoznawcę. Może także wymagać od podatnika zapłaty karnej odsetki od niedoszacowanej wartości nieruchomości oraz zwrócenia kosztów oszacowania.

Niezbędne dokumenty do darowizny

Aby przeprowadzić operację darowizny w biurze notarialnym, konieczne jest posiadanie określonych dokumentów. Jeżeli darowizna obejmuje nieruchomość, musimy mieć przy sobie:

 • dowód posiadania nieruchomości (w formie aktu notarialnego lub wyroku sądowego)
 • wyciąg z księgi wieczystej
 • wydruk z ewidencji gruntów
 • wydruk z lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego

Jeżeli natomiast chodzi o darowiznę spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu, to musimy posiadać:

 • dokument potwierdzający nabycie prawa do lokalu,
 • z księgi wieczystej
 • certyfikat wydany przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzający aktualny stan prawny.