Dziedziczenie

Dziedziczenie

Dziedziczenie to proces, w którym majątek zmarłej osoby (wszystkie jej dobra i zobowiązania) przechodzi na osoby uprawnione, tzw. spadkobierców. Dziedziczenie jest regulowane przez Kodeks cywilny. Kiedy spadkodawca umiera, spadkobiercy zyskują prawa i obowiązki, które wcześniej należały do zmarłego.

Kodeks cywilny rozróżnia dwa typy dziedziczenia. Pierwszym z nich jest dziedziczenie ustawowe, które ma miejsce, gdy zmarły nie sporządził testamentu. W takim przypadku, nie ma specjalnego traktowania różnych stron dziedziczenia, a stosowane są zasady Kodeksu Cywilnego (art. 931-940). Innym rodzajem jest dziedziczenie testamentowe – kiedy to zmarły osoba sporządza testament. W takim scenariuszu, spadek może być przekazany każdej osobie, niezależnie od jej statusu prawny. Mimo to, członkom rodziny zmarłego w dalszym ciągu przysługuje prawo do zachowku.

W naszej kancelarii notarialnej oferujemy usługę sporządzania protokołu dziedziczenia. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.

Dziedziczenie Ustawowe

Statutowe prawo dziedziczenia – jest to sytuacja, gdzie istnieje pewność, że zmarły nie sporządził testamentu. W takiej sytuacji następuje dziedziczenie zgodnie z przepisami ustawy. Jakie są zasady i kolejność udostępniania majątku spadkobiercom zgodnie z ustawą?

Pierwszymi uprawnionymi do spadku zgodnie z prawem cywilnym są: dzieci i małżonek zmarłego. Zwyczajowo majątek dzieli się na równe części pomiędzy wszystkimi spadkobiercami z tej kategorii.

Na przykład, jeżeli zmarły miał 2 dzieci i małżonka – każda z tych osób dziedziczy 1/3 majątku. Prawo gwarantuje, że udział cedowany małżonkowi nie może być mniejszy niż 1/4 całości spadku. Z tego więc powodu, gdy dziedziczy na przykład 4 dzieci – 1/4 spadku otrzymuje małżonek, a pozostałe 3/4 odziedziczą dzieci. Czy dzieci są z małżeństwa czy urodzone poza nim, mają równe prawo do spadku zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Istnieje szczególny przypadek, gdy dziecko jako spadkobierca umiera przed otwarciem spadku. W takim wypadku, prawo dziedziczenia przechodzi na wnuki zmarłego. Dzieci te dziedziczą udział, który statutowo przypadał ich zmarłemu rodzicowi, a następnie ten udział jest dzielony równo pomiędzy wszystkich spadkobierców.

A co, jeśli zmarły nie miał dzieci?
W takim przypadku, prawo do dziedziczenia przysługuje małżonkowi i rodzicom zmarłego. Część majątku przypadająca małżonkowi nadal wynosi przynajmniej 1/4 całości spadku.

Od marca 2009 roku obowiązują zaktualizowane regulacje dotyczące dziedziczenia, które ułatwiają załatwienie formalności związanych z tym procesem bezpośrednio u notariusza, w jego kancelarii. Do tego czasu, potwierdzenie dziedziczenia odbywało się wyłącznie przez proces sądowy, na podstawie którego strony otrzymywały postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Nowelizacja kodu cywilnego umożliwiła jednak znaczne skrócenie tego często skomplikowanego i czasochłonnego procesu do jednej wizyty u notariusza. Notariusz sporządza specjalny dokument potwierdzający prawa dziedziczenia, który następnie spadkobierca może wykorzystać przy dowodzeniu swojego prawa własności w kontaktach z osobami trzecimi. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług notarialnych.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument potwierdzający, że wskazana w nim osoba jest spadkobiercą. Poświadczenie dziedziczenia może nastąpić tylko i wyłącznie na zgodne żądanie wszystkich tych osób, które mogą być spadkobiercami dziedziczącymi z mocy testamentu lub ustawy.

Sporządzenie aktu dziedziczenia jest poprzedzone spisaniem protokołu dziedziczenia. Ma to miejsce przy udziale osób zainteresowanych. Jeśli od otwarcia spadku nie upłynęło więcej niż sześć miesięcy, a oświadczenia do tej pory nie zostały złożone, są one przyjmowane przez notariusza właśnie w trakcie sporządzania protokołu dziedziczenia. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Dane i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego

W celu sporządzenia aktu notarialnego niezbędne jest dostarczenie wszystkich wymaganych danych osobowych:

 • wszystkich imion,
 • nazwiska,
 • imion ojca i matki,
 • PESELu,
 • stanu cywilnego,
 • adresu zamieszkania,
 • adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania,
 • rodzaju dokumentu tożsamości, jego numeru i terminu ważności,

a także dokumentów:

 • dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne),
 • odpisu aktu zgonu spadkodawcy,
 • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony,
 • skróconych odpisów aktów urodzenia i małżeństwa spadkobierców.

W sytuacji, w której w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość niezbędne jest również przekazanie numeru księgi wieczystej.

Rejestracja aktu poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po jego zarejestrowaniu. Zgodnie z art. 95h ustawy z dnia 26 sierpnia 2022 roku (Dz.U.2022.1799 t.j.) czynność tę wykonuje notariusz niezwłocznie po sporządzeniu samego aktu. Akt rejestrowany jest wpisem do Rejestry Spadkowego przez wprowadzenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych wynikających z tego aktu. Z chwilą dokonania wpisu notariusz otrzymuje zawiadomienie o zarejestrowaniu oraz możliwości uzyskania potwierdzenia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia ze wskazaniem numeru wpisu. Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na akcie poświadczenia dziedziczenia, wskazując numer wpisu, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonanego wpisu.

Akt poświadczenia dziedziczenia – Warszawa, Mokotów

Czynności związane ze sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia przeprowadzamy w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie W sytuacji, w której występują szczególne okoliczności zapewniamy możliwość dokonania czynności poza siedzibą Kancelarii. Zapewniamy obsługę na terenie całego miasta Warszawa.