Hipoteka

Ustanowienie hipoteki

Ustanowienie hipoteki to czynność realizowana w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego. Hipoteka może być ustanowiona na zabezpieczenie spłaty różnych zobowiązań, wynikających z umów kredytowych, pożyczek, leasingu itd. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

W praktyce hipoteka najczęściej ustanawiana jest na rzecz banku celem zabezpieczenia kredytu na zakup określonej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wówczas, w celu ograniczenia formalności, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki jest zamieszczane w finalnej umowie sprzedaży zawieranej przed notariuszem.

Dane osobowe i dokumenty wymagane do sporządzenia aktu notarialnego

Sporządzenie aktu notarialnego ustanawiającego hipotekę wymaga spełnienia szeregu formalności. Wiążą się one przede wszystkim z przekazaniem Kancelarii wymaganych dokumentów, takich jak:

  • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych: statut spółki, akt założycielski lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub statut/akt założycielski/umowa ich wymagają
  • podstawy nabycia nieruchomości, która ma zostać obciążona hipoteką,
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
  • umowa z której wynika obowiązek ustanowienia hipoteki,
  • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, o ile została zawarta.

Ponadto:

  • w przypadku zawarcia umowy dotyczącej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość z księgą wieczystą – numeru księgi wieczystej,
  • w przypadku zawarcia umowy dotyczącej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – numer księgi wieczystej (o ile została założona) oraz aktualne zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługującym prawie do lokalu będącym przedmiotem czynności,
  • w przypadku zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości gruntowej – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej.

W celu skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów polecamy wcześniejszy kontakt z Kancelarią Notarialną. Na podstawie analizy danej sprawy przygotujemy dla Państwa listę niezbędnych dokumentów.

Ustanowienie hipoteki – Mokotów

Czynności związane z ustanowieniem hipoteki realizujemy w siedzibie Kancelarii. Do współpracy zachęcamy Klientów z dzielnicy Mokotów i sąsiadujących dzielnic. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.