Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa to stan prawny, który dotyczy wyłącznie osób pozostających w związku małżeńskim. Tylko małżonkowie, których małżeństwo twa, mogą dążyć do ustanowienia rozdzielności majątkowej. Do takiego stanu na przyszłość mogą dążyć również przyszli małżonkowie poprzez zawarcie intercyzy.

Rozdzielność majątkową w trakcie trwania związku małżeńskiego można ustanowić na dwa sposoby. Pierwszym jest zawarcie umowy przed notariuszem, drugim postępowanie przed sądem.

Notariusz: Jak ustanawiana jest rozdzielność majątkowa?

W sytuacji, w której małżonkowie wspólnie i zgodnie decydują o zmianie statusu majątkowego w małżeństwie najdogodniejszym sposobem na finalizację takiego postanowienia jest zawarcie umowy przed notariuszem.

W tym celu niezbędne są:

  • dane małżonków: imię, nazwisko, PESEL,
  • ważny dokument tożsamości ze zdjęciem,
  • skrócony akt małżeństwa potwierdzający, że małżeństwo trwa.

W treści aktu notarialnego notariusz wskazuje dane małżonków oraz datę ustanowienia rozdzielności majątkowej. Co ważne, nie jest możliwe ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Jakie sytuacje mogą być przyczyną ustanowienia rozdzielności majątkowej?

Wiele osób traktuje rozdzielność majątkową jako formę ochrony przed konsekwencjami ryzykownych zachowań współmałżonka/współmałżonki. Do takich zachowań zaliczyć można m.in.:

  • dokonywanie szczególnie ryzykownych operacji finansowych, które pociągają za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny,
  • trwonienie majątku,
  • zupełną niegospodarność,
  • nadmierne obciążanie majątku wspólnego odpowiedzialnością za długi własne małżonka poważnie zagrażające dobru rodziny lub majątku dorobkowego małżonków.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej jest częstą praktyką w biznesie. W ten sposób wszelkie ewentualne niepowodzenia finansowe firmy prowadzonej przez jednego z małżonków nie rzutują na dobrostan drugiego małżonka, w tym także jego zdolność do zaciągania zobowiązań.

Rozdzielność majątkowa – Warszawa, Mokotów

Czynności notarialne związane z ustanowieniem rozdzielności majątkowej przeprowadzamy w siedzibie Kancelarii Notarialnej na Mokotowie. W przypadku, w którym zachodzą szczególne okoliczności zapewniamy możliwość dokonania czynności poza siedzibą Kancelarii po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca spotkania. Zapewniamy obsługę na terenie całego miasta Warszawa.