Testament

Testament

Testament umożliwia nam decydowanie o dysponowaniu naszym majątkiem w przypadku śmierci. Jego sporządzenie nie wymaga formy aktu notarialnego. Spadkodawca ma obowiązek spisać testament odręcznym pismem, uwzględniając datę i podkładając własnoręczny podpis. Należy jednak pamiętać, że testament nie powinien zostać sporządzony w formie elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy sporządzenie testamentu pod opieką profesjonalnego notariusza. Gwarantuje to, że ostatnia wola spadkodawcy zostanie zrealizowana. Notariusze w naszej Kancelarii posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, które gwarantują, że sporządzany dokument jest zgodny z przepisami prawa, co eliminuje ryzyko jego zakwestionowania. Zaprzyjaźniamy się do skontaktowania się z naszą kancelarią.

Sporządzenie testamentu Warszawa

Tworzenie testamentu jest procesem, który może zgodnie z prawem przeprowadzić tylko jedna osoba – spadkodawca. W treści testamentu można umieścić zapis windykacyjny, który będący swego rodzaju oznaczeniem konkretnych rzeczy, które mają trafić w ręce wyznaczonej osoby. Przykładem takiego zapisu mogą być określone środki pieniężne na koncie w danym banku, konkretne nieruchomości lub całe przedsiębiorstwa.

W testamencie można również zdefiniować specyficzne zobowiązania, które mają zostać wykonane po śmierci spadkodawcy, w postaci świadczenia pieniężnego. Może to być również polecenie określonego działania lub zaniechania, które stanowi obowiązek dla osoby powołanej w testamencie. W szczególnych okolicznościach, określonych prawnie, możliwe jest również wydziedziczenie konkretnej osoby, którą traktuje się wtedy, jakby nie dożyła do momentu otwarcia spadku. Testament pozwala również na ustanowienie wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za realizację zawartych w nim postanowień. Co ważne, testament jest dokumentem, który można odwołać w dowolnym momencie.

Dlaczego warto mieć  sporządzony testament notarialny?

Testament notarialny jest dokumentem urzędowym, na którego sporządzenie zdecydowała się już wielu naszych klientów. Dlaczego testament w formie aktu notarialnego zdobywa coraz większe uznanie?

zapewnia pełnię gwarancji co do ważności i skuteczności testamentu – za jego treść odpowiada bowiem notariusz

oryginał przechowujemy w naszej kancelarii notarialnej, dzięki czemu zabezpieczamy go przed zagubieniem lub zniszczeniem

notatka o testamencie jest umieszczana w Notarialnym Rejestru Testamentów, co po zgonie spadkodawcy ułatwia sprawdzenie, czy testament został sporządzony w naszej lub innej kancelarii notarialnej

Aby przygotować testament, musisz dostarczyć następujące informacje i dokumenty:

  • identyfikacja osoby sporządzającej testament, w tym: imię, nazwisko, imiona rodziców, numer i data ważności dowodu tożsamości, nr PESEL, miejsce zamieszkania
  • dane rejestrowe spadkobiercy, osoby do której zapisany jest spadek, wykonawcy, wydziedziczonej osoby lub osoby, której dotyczy przykazanie: imię, nazwisko, imiona rodziców, numer i termin ważności dowodu tożsamości, nr PESEL, miejsce zamieszkania
  • precyzyjne określenie przedmiotu zapisu (w przypadku zapisu windykacyjnego), przykazania, albo także szczegółowe opisanie przyczyn wydziedziczenia
  • dowód tożsamości lub paszport

Notariusz zapewnia, że testament notarialny jest sporządzony w sposób jasny, zrozumiały i spełnia określone wymogi:

  • Wymogiem jest, aby osoba sporządzająca testament była całkowicie zdolna do działań prawnych, co oznacza, że musi mieć ukończone 18 lat.
  • Moralna zdrowość osoby tworzącej testament jest niezbędna, nie może ona być ubezwłasnowolniona.
  • Osoba sporządzająca testament powinna zrozumieć, że jej decyzje wpłyną na treść dokumentu, i wyrażać wolę stworzenia testamentu.
  • Rodzic nie ma możliwości sporządzania testamentu w imieniu swojego niepełnoletniego dziecka.
  • Testament powinien być sporządzony zgodnie z jednym z formatów ustawowo przewidzianych dla tego typu dokumentów.