Dokumenty / Wiedza

 • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),
 • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego: aktu zgonu spadkodawcy, aktu małżeństwa spadkodawcy, aktów urodzenia spadkobierców i ewentualnie aktów ich małżeństwa, jeśli nastąpiła zmiana ich nazwisk,
 • urzędowe potwierdzenie numeru PESEL spadkodawcy,
 • sporządzony przez spadkodawcę testament,
 • świadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli były już składane.
 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania).
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),
 • numery ksiąg wieczystych dla dotychczas objętych wspólnością ustawową nieruchomości gruntowych, lokali i spółdzielczych własnościowych praw do lokali, dla których założono księgi wieczyste.
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, to jest wypis aktu notarialnego umowy np. sprzedaży, darowizny, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia lokalu przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 roku lub w drodze dziedziczenia – pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie przez niego wydane i potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie stwierdzające brak zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w podatku od nieruchomości i opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),
 • informacje co do treści umowy: cena i warunki jej płatności, nr rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność ceny, data wydania lokalu.

 

 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię o przysługującym zbywcy prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, to jest wypis aktu notarialnego umowy np. sprzedaży, darowizny, przydział spółdzielczego prawa do lokalu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia lokalu przez zbywcę w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 roku lub w drodze dziedziczenia – pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie przez niego wydane i potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),
 • informacje co do treści umowy: cena i warunki jej płatności, nr rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność ceny, data wydania lokalu.
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, to jest wypis aktu notarialnego umowy np. sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia nieruchomości gruntowej przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 roku lub w drodze dziedziczenia – pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie przez niego wydane i potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku,
 • wypis z rejestru gruntów wydany dla celów wieczystoksięgowych,
 • w przypadku, gdy zbywana nieruchomość gruntowa będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej – wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek objętych księgą wieczystą,
 • w przypadku, gdy następuje podział nieruchomości – dodatkowo mapa uwzględniająca podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego,
 • w przypadku, gdy nieruchomość gruntowa jest zabudowana budynkiem mieszkalnym – zaświadczenie stwierdzające, że w nikt nie jest w nim zameldowany,
 • zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w podatku od nieruchomości i opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),
 • informacje co do treści umowy: cena i warunki jej płatności, nr rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność ceny, data wydania nieruchomości.

Ważne: W momencie nabycia nieruchomości gruntowej bądź lokalowej na nowego nabywcę przechodzi obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. W związku z tym jest on obowiązany dokonać w urzędzie gminy właściwej dla miejsca położenia nieruchomości (w przypadku Miasta Stołecznego Warszawy – urzędzie właściwej dzielnicy) zgłoszenia faktu nabycia nieruchomości w terminie 14 dni od dnia podpisania aktu notarialnego. Nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości wiąże się z przejściem na nabywcę obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Opłatę tę uiszcza  się do dnia 31 marca roku kalendarzowego za każdy rok kalendarzowy.